L’Ajuntament rep una subvenció de 15.981€ de Fons Europeus i del Departament d’Acció Climàtica

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural (FEADER) que va sol·licitar per finançar actuacions incloses a l’empara de la resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es va convocar per l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció, i revisió d’instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i la generació de cicles ecosistèmics i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

L’import total concedit queda desglossat de la següent manera:

  • Aportació econòmica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC): 9.109,17 €.
  • Aportació econòmica del Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER): 6.871,83 €.
  • Total subvenció rebuda: 15.981,00 €.

Amb el suport econòmic de: