Bústia ètica: Canal de denúncia anònima per notificar irregularitats en la gestió pública

Què és la bústia ètica?
La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Montagut i Oix i el seu sector públic, en àmbits com aquests:
– Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu
– Actuacions relacionades amb la contractació pública
– Actuacions públiques del personal de la funció pública.

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques.

La Bústia ètica (https://montagutioix.bustiaetica.seu-e.cat/#/) és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Què no és la bústia ètica?
Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre el poble o la gestió d’algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través d’;un altre canal, el de Queixes i suggeriments (https://montagutioix.bustiaetica.seu-e.cat/#/).

Confidencialitat
La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.
La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.
El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre laidentificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

– Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l’actuació pública.
– Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
– Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l’Ajuntament de Montagut i Oix.
– No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Com funciona la Bústia ètica?
En iniciar el procés de tramitació, cal omplir els formularis que es van presentant.
Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo.
Com a part del sistema de protecció de la persona alertadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.
Mitjançant el canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.
La persona alertadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.