Tarifes d’instal·lacions i materials municipals

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

PISTA ESPORTIVA

 • Preu hora 2,00 €

PISCINA (entrades individuals)

 • Laborables 4,00 €
 • Festius 5,00 €
 • Nen/a-noi/a de 6 a 17 anys i Jubilats 3,00 €

Abonaments individuals

 • De 6 a 17 anys 15,00 €
 • A partir de 18 anys 30,00 €
 • Jubilats 20,00 €

LOCALS MUNICIPALS*

 • SALA D’ACTES 20 € per acte (mitja jornada)
 • CENTRE CÍVIC I LOCALS POLIVALENTS
  • Lloguer matí de 8 a 17 h 50 €
  • Lloguer tarda de 17 a 2 h 50 €
  • Lloguer de tot el dia 100 €
En el cas de sol·licitar el local per Sant Joan o per Nadal el cost del centre cívic i locals polivalents serà de 100 € en horari de mati o tarda. Tot el dia 200 €.

MATERIAL MUNICIPAL* 

 • Utilització taules (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
 • Utilització cadires (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
 • Cadira trencada o extraviada 15,00 €
 • Taula trencada o extraviada 50,00 €
 • Cavallet trencat o extraviat 12,00 €
 • Equip de só o projector i pantalla 20,00 €

*A les entitats locals sense ànim de lucre se’ls aplicarà quota zero.
Per a les festes majors locals s’aplicarà quota zero.
En tots els casos, caldrà presentar una instància per sol·licitar la utilització de l’equipament i del material municipal i obtenir el vistiplau previ del regidor/a responsable de l’àrea corresponent.
En el cas d’utilització de locals municipals, l’Ajuntament exigirà la constitució d’una fiança per un import de 100,00 € en garantia dels danys i desperfectes que es puguin produir, així com per assegurar que es deixi el local net i en condicions de ser utilitzat immediatament.

Més informació: Edicte sobre aprovació definitiva d’una ordenança fiscal publicat al BOP el 26/7/2010 i el 27/12/2013